01 - Résultats du 3 septembre 2017Résultats du 3 septembre 2017 (19.47 Ko)

02 - Résultats du 10 septembre 2017Résultats du 10 septembre 2017 (16.8 Ko)

03 - Résultats du 17 septembre 2017Résultats du 17 septembre 2017 (15.57 Ko)

04 - Résultats du 24 septembre 2017Résultats du 24 septembre 2017 (16.36 Ko)

05 - Résultats du 1er octobre 2017Résultats du 1er octobre 2017 (16.52 Ko)

06 - Résultats du 08 octobre 2017Résultats du 08 octobre 2017 (18.21 Ko)

07 - Résultats du 15 octobre 2017Résultats du 15 octobre 2017 (19.72 Ko)

08 - Résultats du 22 octobre 2017Résultats du 22 octobre 2017 (16.17 Ko)

09 - Résultats des 29 octobre et 05 novembre 2017Résultats des 29 octobre et 05 novembre 2017 (16.53 Ko)

10 - Résultats des 11 et 12 novembre 2017Résultats des 11 et 12 novembre 2017 (16.39 Ko)

11 - Résultats du 19 novembre 2017Résultats du 19 novembre 2017 (17.36 Ko)

12 - Résultats du 26 novembre 2017Résultats du 26 novembre 2017 (18.7 Ko)

13 - Résultats du 03 décembre 2017Résultats du 03 décembre 2017 (19.93 Ko)

14 - Résultats du 9 décembre 2017Résultats du 9 décembre 2017 (15.91 Ko)

14 - Résultats du 17 décembre 2017Résultats du 17 décembre 2017 (15.9 Ko)

15 - Résultats du 14 janvier 2018Résultats du 14 janvier 2018 (16.9 Ko)

16 - Résultats du 4 février 2018Résultats du 4 février 2018 (16.72 Ko)

17 - Résultats du 18 février 2018Résultats du 18 février 2018 (17.68 Ko)

18 - Résultats du 25 février 2018Résultats du 25 février 2018 (19.58 Ko)

19 - Résultats du 3 mars 2018Résultats du 3 mars 2018 (16.31 Ko)

20 - Résultats des 10 et 11 mars 2018Résultats des 10 et 11 mars 2018 (15.06 Ko)

21 - Résultats des 18 et 25 mars 2018Résultats des 18 et 25 mars 2018 (16.3 Ko)

22 - Résultats du 22 avril 2018Résultats du 22 avril 2018 (16.22 Ko)

23 - Résultats du 22 avril au 13 mai 2018Résultats du 22 avril au 13 mai 2018 (367.55 Ko)

24 - Résultats du 20 et du 27 mai 2018Résultats du 20 et du 27 mai 2018 (20.82 Ko)

25 - Résultats du 3 juin 2018Résultats du 3 juin 2018 (15.94 Ko)

26 -  Résultats des 9 et 10 juin 2020Résultats des 9 et 10 juin 2020 (1.39 Mo)

27 - Résultats des 16 et 17 juin 2019Résultats des 16 et 17 juin 2019 (16.83 Ko)

28 - Résultats des 23, 24 juin et 1er juillet 2020Résultats des 23, 24 juin et 1er juillet 2020 (16.13 Ko)

29 - Résultats des 7 et 8 juillet 2018Résultats des 7 et 8 juillet 2018 (18.14 Ko)

30 - Résultats des 14 15 21 et 22 juillet 2018Résultats des 14 15 21 et 22 juillet 2018 (20.71 Ko)

31 - Résultats des 3 4 5 12 et 15 août 2019Résultats des 3 4 5 12 et 15 août 2019 (19.32 Ko)

32 - Résultats des 18 et 26 août 2018Résultats des 18 et 26 août 2018 (17 Ko)